Despre ASP – BAR

Datorită inactivității membrilor ASP-BAR, înființarea juridică a acesteia a fost amînată nedefinit.
În consecință, fără a renunța la acest vis, vom folosi blogul nostru în continuare pentru promovarea bulldogilor americani în România dar vom folosi marca „Bull RO Mania”.
După ce ASP-BAR se va reorganiza și se vor fi făcut demersurile necesare funcționării sale, ca ONG, aceasta va avea propriile mijloace de publicare.
Pentru a putea continua cu coerență acținile noastre, vom lăsa publice informații cu privire la ASP-BAR, după cum urmează mai jos.

Asociaţia pentru Promovarea Bulldogului American în România este o organizaţie non-profit care îşi propune popularizarea rasei „Bulldog American” în România.  Promovare acestei rase se face prin  concursuri de frumuseţe, de lucru şi sportive şi prin diseminări de informaţii.

ASP-B.A.R.  nu doreşte ţinerea vreunui registru de origine, prin această atitudine asigurându-şi independenţa şi imparţialitatea faţă de toate registrele de origine existente asemenea American Bulldog National Alliance (ABNA) care ne creditează prin preşedintele său Greg Souza.

Membru al ASP-BAR poate deveni orice proprietar de bulldog american cu pedigree valid în unul dintre registrele majore. Colaboratori ai ASP-BAR pot deveni toţi proprietarii de bulldog american sau doar entuziaşti ai rasei.

Pentru informaţii detaliate citiţi Statutul ASP-BAR.

La acţiunile şi activităţile organizate pot participa câini din rasa Bulldog American indiferent de registrele din care provin. Exemplarele fără acte de origine nu sunt acceptate decât după arbitrarea lor de către un arbitru atestat ABNA. Arbitrările se fac după standardul şi regulamentele ABNA.

ASP-BAR îşi rezervă dreptul ca odată cu maturizarea organizaţiei să creeze, adopte sau adapteze regulamentele sale în funcţie de necesităţile specifice, dar fără a periclita colaborarea cu ABNA.

Pentru că deocamdată organizaţiile din ţara de origine a rasei de care ne ocupăm nu au luat în considerare obţinerea recunoaşterii FCI, organizaţia noastră, ASP-BAR, se poziţionează alături de Asociaţia Chinologică Română în poziţie de colaborare

Art. 1. Denumirea, forma juridică, sediul şi durata:

Asociaţia pentru Promovarea Bulldogului American în România (denumită în continuare ASPBAR) este o asociaţie obştească, nonprofit constituită în mod voluntar de către membri fondatori, pe baza liberului consimţământ.

Sediu social al ASPBAR este în Alioş, nr. 46, com Maşloc, jud. Timiş putând fi oricând schimbat la o altă adresă în urma demersurilor legale.

Durata asociaţiei este nelimitată, începând cu data înregistrării lui în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

Art. 2. Scopul şi obiectul de activitate :

ASPBAR are caracter ştiinţific, sportiv şi nepatrimonial, urmărind dezvoltarea şi punerea în valoare a rasei bulldog american, încurajarea şi sprijinirea crescătorilor şi cluburilor acestei rase, dezvoltarea şi evidenţierea utilităţii acestei rase.

Pentru îndeplinirea scopurilor sale ASP-BAR se angajează să realizeze următoarele obiective :

Publicarea traducerii în limba română a standardelor agreate de marile organizaţii care au ca obiect de activitate rasa bulldog american.
Publicarea şi difuzarea comentariilor la standard.

ASP-BAR nu ţine registrul de origine rezumându-se la conscripţia exemplarelor de rasă bulldog american în două registre, unul pentru exemplarele cu pedigree eliberate de orice registru major din lume şi confirmat ca valid, altul pentru exemplarele de bulldog american fără pedigree pe baza examenului de tipicitate agreeat de un club sau asociatie din lista aprobată de ASPBAR

ASP-BAR nu emite şi nu confirmă pedigree.

Ţinerea la zi a:

Registrului cu reproducătorii recomandaţi din perspectivă fenotipică, de lucru sau duală (recomandare de fenotip şi lucru în acelaşi timp) obţinută în concursurile specifice de club. Înscrierea membrilor ASPBAR în aceste registre este obligatorie, a nemembrilor pe bază de cerere.

Ţine registrul de campioni.
Ţine registrul de mari merite acordate în care se fac intrări doar pentru campionii din doi ani consecutivi şi conform regulamentelor votate de membrii la nevoie.

Organizarea expoziţiilor de asociaţie, a campionatului naţional al bulldogilor americani indiferent de registrele de origine, a cupei internaţionale pentru bulldogii americani indiferent de registre, a concursurilor sportive şi de lucru.

Organizarea demonstraţiilor de frumuseţe sau de lucru, în cadrul manifestărilor proprii sau în cadrul expoziţiilor agreate şi organizate de asociaţiile teritoriale A.Ch.R.

Organizarea examenelor de selecţie a reproducătorilor pentru obtinerea recomandărilor cluburilor în colaborare cu ASPBAR

Încurajarea participării membrilor ASP-BAR toate evenimentele chinologice.

Acodarea de premii speciale membrilor cu rezultate meritorii în creşterea, promovarea şi ameliorarea rasei bulldog american în România.

Organizarea activităţilor de team building pentru membrii.

Publicarea de:

-articole de specialitate;
-interviuri;
-traduceri;
-rapoartele activităţii asociaţiei;
-prezentarea performanţelor membrilor asociaţiei.

Art. 3. Patrimoniul, mijloacele băneşti, surse şi destinaţii :

Patrimoniul ASP-BAR se compune din sumele de 6.000.000 Lei, constituind fondul de siguranţă al asociaţiei.

Veniturile ASP-BAR se vor constitui din :

* cotizaţiile membrilor ;
* donaţii;
* sponsorizări făcute de persoane fizice sau juridice din tară sau din străinătate;
* taxe de înscriere la activitătile organizate de ASP-BAR ;
* abonamente la sursele de informare;
* vinderea de obiecte presonalizate tematic;
* dobânzi bancare ;
* alte venituri.

Valoarea cotizaţiilor, taxelor şi a preţurilor se stabileşte de Consiliul Permanent al ASPBAR.

Art. 4. Membrii – drepturi şi obligaţii :

ASP-BAR se compune din:

a – membri fondatori — persoane care au participat la înfiinţarea asociaţiei şi figurează ca atare în actele destinate înregistrării sale legale, conform tabelului anexat. Consiliul membrilor fondatori formează Consiliul Senioral care poate dispune prin majoritate simplă de rediscutarea unei hotarîri a oricărui organ deliberativ al ASPBAR. La retragerea unui membru din Consiliul Senioral acesta poate recomanda o persoană pentru a-i succeda în cazul în care are voturi majoritare favorabile al Consiliului Senioral. Consiliul Senioral va avea mereu un număr de locuri egal cu numărul membrilor fondatori.

b – membri activi — persoane majore care posedă cel puţin un câine din rasa bulldog american înscris într-registru major.

b – membrii susţinători — persoane care nu posedă nici un exemplar din rasa bulldog american sau nici un câine dar care doresc să sprijine ASP-BAR prin contribuţii stiintifice, culturale, de specialitate sau financiare.
Aceştia pot deveni membri activi în momentul în care intră în posesia unui câine din rasa bulldog american înscris într-registru major.

c – membrii de onoare — persoane din ţară sau străinătate care aduc un aport deosebit în realizarea obiectivelor ASP-BAR. Membri de onoare sunt scutiţi de la plata cotizaţiei anuale. Titlul de Membru de Onoare se acordă la propunerea Consiliul Permanent al ASP-BAR şi se validează de Adunarea Generală.

Orice persoană majoră, cetăţean român sau străin rezident în România, care solicită în scris prin completarea cererii de înscriere, poate deveni membru al ASP-BAR. Cererea se aprobă de către Consiliul Permanent al ASP-BAR.

Calitatea de membru este nominală şi netransmisibilă.

Membrii ASP-BAR au următoarele drepturi:

* Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei (excepţie făcând membrii susţinători);
* Să primească legitimaţia de membru;
* Să participe la conferinţele, seminariile şi adunările asociaţiei ;
* Să ia parte la şedinţele în care se iau hotărâri cu privire la activitatea lor ca membrii;
* Să colaboreze la mijloacele de informare ale ASP-BAR;
* Să fie recompensat băneşte când acest lucru este aprobat de Adunarea Generală;
* Să beneficieze de înscrierea contra cost în registrele ţinute de ASP-BAR;
* Să beneficieze de reduceri de taxe la toate manifestările şi acţiunile asociaţiei, la taxele de registre exceptând preţurile obiectelor personalizate.

Membrii ASP-BAR au următoarele obligaţii:

* Să cunoască statutul şi regulamentele asociaţiei şi să se conformeze prevederilor acestora;
* Să se conformeze Regulamentului de Disciplină (RD), Codului de Onoare al Bulldogger-ilor(COB) şi să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Permanent al asociaţiei precum şi sarcinile ce li se încredinţează sau şi le asumă personal, cu conştiinciozitate şi în termen;
* Să achite la timp taxele şi cotizaţiile stabilite;
* Să nu utilizeze calitatea de membru în acţiuni ce dăunează activităţii asociaţiei.
* Să anunţe în scris Consiliul Permanent în cazul apariţiei oricărei probleme care poate afecta activitatea asociaţiei, pentru a putea fi discutată în prima şedinţă a Consiliul Permanent.

Art. 5 Recompense şi sancţiuni

Membrii asociaţiei precum şi persoanele care prin rezultatele activităţii depuse au contribuit la îndeplinirea scopurilor asociaţiei, pot primi următoarele recompense:

* Mulţumiri verbale ce se comunică în cadrul Adunării Generale a ASP-BAR;
* Mulţumiri scrise;
* Diplome, plachete şi insigne;
* Premii în obiecte,

înscrierea în Registrul de Onoare al ASP-BAR şi titlul de Membru de Onoare.

Încălcarea de către membrii asociaţiei a prevederilor prezentului statut, a RD şi/sau COB precum şi a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru, constituie abatere, care se sancţionează de către Comisia de Disciplină a ASPBAR Consiliul Permanent, după dialogarea cu cel în cauză, cu una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:

a. Avertisment;
b. Suspendarea;
c. Retragerea uneia sau a multor recompense sau onoruri;
d. Excluderea definitivă din ASP-BAR;
e. Includerea publică pe lista persoanelor indezirabile.

Sancţiunea disciplinară se aplică independent de răspunderea penală, contravenţională sau civilă stabilită de organele în drept.

Art. 6 Organele de Conducere ale ASP-BAR :

Organele de Conducere ale ASP-BAR sunt:

* Consiliul Senioral (denumit prescurtat CS)
* Adunarea Generală (denumită prescurtat A.G.);
* Consiliul Permanent (denumit prescurtat C.P.);

Consiliul Senioral

Este format din totalitatea membrilor fondatori si va păstra pe toata durata existenţei ASPBAR acelaşi număr de locuri. Consiliul Senioral este prezidat de un Preşedinte Senior ales cu majoritate de voturi de către CS.
* Peşedintele Senior are doar rol de mediator şi coordonator şi nu beneficiază de nimic mai mult decât oricare Senior. Preşedintele Senior are putere de exerciţiu doar în CS.
* CS se întruneşte anual sau de câte ori consideră necesar. Întrunirile se fac prin convocare scrisă şi confirmată, prin e-mail sau altă formă de corespondenţă scrisă agreată de CS şi arhivabilă cu 30 de zile minim înainte de data întâlnirii.
* CS poate dispune cu majoritate de voturi rediscutarea oricărei hotărîri a celorlalte organe deliberative fie AG fie CP sau comisii de orice fel.
* CS analizează fie în şedinţă, fie în forma de corespondenţa scrisă şi arhivabila agreeată de CS (e-mail sau poşta clasică, etc) propunerile făcute de CP.
* Poate convoca şedinţa Comisiei de disciplină şi poate propune atenţiei acesteia oricare membru al ASPBAR.
* Nu are putere directă disciplinară asupra membrilor ASPBAR.
* În cazul retragerii unui membru CS, indiferent de motiv, exceptând revocarea, acesta poate recomanda o persoană pentru a-i lua locul în cazul în care este votata cu majoritate simplă de către CS. În caz contrar CS ia în discuţie alte propuneri.
* Oricare Senior poate fi ales în Consiliul Permanent şi ocupa oricare funcţie pentru ca apartenenţa la CS să nu-i lezeze drepturile fundamentale de membru ASPBAR.
* CS poate vota un Cod de Onoare al CS dacă crede de cuviinţă şi dacă acesta nu se suprapune sau intră în conflict cu Codul de onoare al bulldoggerilor (COB) votat de CP şi aprobat de AG. * Nesupunerea la COB poate atrage sancţiuni din partea CS ducând până la revocarea calităţii de membru CS conform unui regulament CS votat cu majoritate de membrii CS.

Adunarea Generală :

Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală. Adunarea Generală este constituită din toţi membrii asociaţiei ; Fiecare membru are dreptul la un vot, indiferent de numărul de câini pe care îl deţine. Membrii susţinători au dreptul de a delega o persoană care să participe cu un vot la deciziile luate.

A.G. se întruneşte anual pentru:

* dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Permanent;
* validarea hotărârilor Consiliului Permanent;
* raportul financiar contabil;
* adoptarea planului de activitate pentru anul următor;
* avizarea calendarului competiţional;
* adoptarea şi modificarea Statutul şi a Regulamentelor ASP-BAR
* revocarea individuală sau colectivă a mandatele membrilor Consiliului Permanent;
* alegerea membrilor Comisiei de Disciplină a ASP-BAR;
* alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a ASP-BAR;

– alegerea Preşedintelui de Onoare al ASP-BAR.

O dată la doi ani Adunarea Generală alege Preşedintele şi membrii Consiliului Permanent al ASP-BAR.

Adunarea Generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, putând fi convocată fie de către Consiliul Permanent, fie la cererea scrisă a cel puţin zece membri activi.

Convocarea A.G. se face prin scrisori de convocare în formă scrisă şi arhivanilă agreeata de CP (poşta clasică, e-mail, sms, etc…)cu 30 de zile înaintea adunării.

A.G. este legal constituită după trecerea a 30 de minute de la ora stabilită, chiar în cazul în care nu s-au adunat jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Hotărârile A.G. se iau prin vot deschis sau secret, după caz, cu majoritate simplă a membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 10 voturi.

Un membru prezent nu poate avea dreptul decât la un singur vot. Numai membrii reţinuţi în acţiuni ale ASP-BAR sau A.Ch.R., pot delega un alt membru prezent să îi reprezinte în A.G., şi numai în baza unei împuterniciri scrise.

Consiliul Permanent :

Consiliul Permanent este ales pentru o perioada de patru ani. Între Adunările Generale, ASP-BAR este condus de Consiliul Permanent.

C.P este format din trei membrii aleşi în A.G, după cum urmează :

Preşedinte – reprezintă ASP-BAR în relaţia cu terţii, conduce activitatea ASP-BAR între adunările Consiliului Permanent, avizează cererile de înscriere în ASP-BAR, aprobă angajarea personalului salariat al ASP-BAR în funcţie de schema de personal aprobată de Consiliul Permanent şi răspunde de coordonarea activităţi organizatorice şi competiţionale a ASP-BAR;

Vicepreşedinte – în lipsa preşedintelui ASP-BAR preia atribuţiile acestuia;

Revizor – răspunde de controlul intern activităţilor băneşti şi a documentelor financiare, face înscrierile în registre în urma ordinului scris emis de preşedinte.

Consiliul Permanent are următoarele atribuţii:

a. Conduce ASP-BAR între două Adunări Generale;

b. Aduce la îndeplinire hotărârile A.G.;

c. Dezbate problemele curente şi ia hotărârile necesare pentru rezolvarea lor;

d. Aprobă planurile financiare, ţinând seama de interesele generale ale ASP-BAR şi ia măsuri pentru realizarea lor operativă;

e. Numeşte şi revocă personalul de execuţie al ASP-BAR (secretari, casieri, contabil, gestionar, etc), le stabileşte sarcinile şi retribuţiile;

f. Convoacă Adunările Generale ASP-BAR;

g. Editează buletinul informativ al ASP-BAR încheind colaborări în acest sens.

h. Înaintează hotărîrile Ag şi CP precum şi propunerile de selecţie pentru Consiliul Seniorilor;

i. Înaintează către CS lista cu cluburile şia sociaţiile propuse spre colaborare, împreună cu documentaţia necesară pentru aprobarea finală.
j. înaintează către A.Ch.R. preum si oricărui club de rasă American Bulldog orice solicitare din partea membrilor.

Comisia de Disciplină :

Comisia de disciplină este formată din trei până la cinci membrii aleşi de Adunarea Generală.

Comisia de disciplină acţionează în momentul în care este sesizată asupra unor abateri de la Statutul sau Regulamentele ASP-BAR.

Comisia de disciplină analizează orice abatere a membrilor şi comunică în scris hotărârile luate Consiliului Permanent.

Persoanele sancţionate pot face apel împotriva hotărârii Comisiei de disciplina a ASPBAR la Consiliului Permanent în termen de 30 zile de la data comunicării hotărârii.

Ultima instanţă de apel este Adunarea Generală.
Consiliul Senioral poate dispune rediscutarea oricărei hotărîri disciplinare şî poate asista făra drept de vot la oricare şedinţa a Comisiei de disciplină fie în formă completă, fie prin reprezentant din cadrul CS.

Comisia de Disciplină soluţionează de asemenea şi probleme chinologice intervenite între membrii ASP-BAR precum şi mediaza cele intervenite dintre membrii ASPBAR si cei al cluburilor şi asociatiilor nemembre.

Art. 7. Controlul activităţii financiare :

Controlul activităţii financiare se efectuează de către Cenzor sau Comisia de Cenzori, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 8. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei :

ASP-BAR îşi încetează activitatea prin hotărârea A.G. ce se ia cu 2/3 din votul tuturor membrilor săi, sau atunci când numărul membrilor scade sub 3. Lichidarea patrimoniului se face în conformitate cu legea.

Art. 9. Dispoziţii finale ;

Consiliul Permanent este obligat să întocmească un Regulament Disciplină (RD) şi Codul de Onoare al Buldogger-ilor (COB) ce va completa dispoziţiile prezentului statut.

Consiliul Permanent este obligat să Comunice membrilor Regulamentele de Reproducţie, Selecţie şi Regulamentele de Lucru.

Consiliul Permanent este obligat să elaboreze toate regulamentele necesare bunei desfăşurări a activităţi asociaţiei.

Consiliul Permanent este obligat să întocmească anual clasamentele individuale al exemplarelor înscrise în asociaţie şi clasamentul reproducătorilor în baza palmaresului personal şi al criteriilor de selecţie după descendenţi şi colaterale, Acest clasament va fi publicat în mijloacele de informare ale ASP-BAR şi va sta la baza înscrierii în registrele ASP-BAR.

Comentarii
  1. AmusingGuy spune:

    A really nice blog, but my knowledge of your language is very poor and i’d like to read it in English, could you point me to some good online translator so i could read it in english?

  2. Dan Sabău spune:

    Sorry I dont know such thing for Romanian.
    As you can see we already started to translate a large part of it in English.
    If there is a post that you wish to read it in English just point me to it and Iĺl translate it for you in (Rom)English. 😉

Lasă un răspuns la AmusingGuy Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s